Közbeszerzés

Közbeszerzési tanácsadás

 

FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓI REGISZTRÁCIÓS SZÁM: 00655

 

Szolgáltatásainkat kínáljuk:

KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐKNEK - VÁLLALKOZÁSOKNAK

(önkormányzat, közpénzből fenntartott szervezet, intézmény, egyház)

 

Tanácsadás ajánlatkérőként

Közbeszerzési eljárás teljes bonyolítása: - Közös tervezés, döntéstámogatás - Hirdetmények készítése: - ajánlati, részvételi felhívás készítése, - tájékoztató az eljárás eredményéről, - előzetes összesített tájékoztató elkészítése, - felhívást módosító, visszavonó hirdetmények elkészítése. - Dokumentáció készítése: - hirdetménnyel összefüggő részek készítése, javítása és tanácsadás. (A dokumentáció elkészítése az eljárások többségében kötelező) - Bontás, értékelés, eredményhirdetés: - az egyes eseményeken való részvétel, és tanácsadás, hiánypótlás, érvényesség, alkalmasság, értékelés ellenőrzése, döntés előkészítés, stb. - Dokumentáció és egyéb információk elhelyezése a weboldalunkot ezzel is gyorsítva az eljárások lebonyolítását - Kapcsolattartás a Közbeszerzések Tanácsával azon projektjeik esetében ahol többségében az Európai Unió strukturális, illetőleg kohéziós alapjaiból származó forrásból támogatott fejlesztést valósítanak meg. Az új közbeszerzési törvény számtalan új, eddig nem alkalmazott elemet visz be a közbeszerzések rendszerébe. A közbeszerzési törvény változása ajánlatkérőként a vállalkozói szférát is érinti, hiszen többek között azok a projektek, melyek uniós forrásokból valósulnak meg és a projektméret meghaladja a közbeszerzési értékhatárokat már a közbeszerzési törvény hatálya alá tartoznak, tehát a támogatott vállalkozás köteles közbeszerzési eljárást alkalmazni beszerzéseinél. Ez a kör nem rendelkezik jelentős tapasztalatokkal, mint ajánlatkérő, ezért a mi szolgáltatásaink biztosíthatják a törvényes eljárások lebonyolítását.

 

Tanácsadás ajánlattevőként

Vállalkozásunk több éve nyújt közbeszerzési tanácsadást vállalkozások számára. A sikeres tenderezés érdekében szakembereink biztosítják a formai és tartalmi követelményeknek való teljes körű megfelelést, mely alapfeltétel a pályázatokon való sikeres részvételnek. A Safe Tender Consulting Kft. tanácsadói tevékenységet végez partnerei számára, melynek célja a sikeres uniós közbeszerzési pályázás.

 

Közbeszerzési tanácsadói szolgáltatásunk kiterjed:

Közbeszerzési szabályzat és közbeszerzési terv készítésére

(kötelező valamennyi ajánlatkérő számára).

 

EU KÖZBESZERZÉS

Felkészítés az Unió közbeszerzési rendszerében való részvételre

 

Tanácsadás az uniós közbeszerzési piacon történő részvételre történő felkészítéshez:

Egy kis- és középvállalkozó - cég, vagy vállalat - első EU tagállambeli közbeszerzési tenderének beadását - optimális esetben - felkészülési folyamatnak kell megelőznie. A vállalkozónak mindenekelőtt el kell döntenie, érinti-e vállalkozását az a termékkör, amit az EU belső piaca igényel. Tudnia kell, hogy milyen mértékben keresett az egyes tagállamok közbeszerzési piacán az ő terméke, azaz, milyen nagyságrendekben és milyen gyakorisággal fordul elő az általa gyártott termék szállítására felhívó EU pályázatkiírás. További kérdés, hogy tud-e olyan állandó és megbízható minőségben szállítani, ami ezen a piacon minimumfeltétel. Fel kell mérnie, hogy megvan-e cégének az az exportgyakorlata és tapasztalata, amely elengedhetetlen a közbeszerzési tendernyerést követő szállítási szerződések megkötéséhez és azok teljesítéséhez. A következőkben részletezett átvilágítási feladatokat kell elvégezni a magyar vállalkozóknak EU közbeszerzési pályázat beadási döntésüket megelőzően: - a termék és annak gyártási eljárása rendelkezik-e valamilyen tanúsított minőségbiztosítással (kézikönyv, utasítás stb.), esetleg ISO szerinti minőségirányítási rendszerrel, - az adott termékhez tartozó nyitottság vizsgálata. (A megrendelések hány százalékát nyerik el nem a kiíró tagállama béli vállalkozások.) - alkalmas-e a termék "CE" tanúsítási jelölés megszerzésére, adott esetben hazai vagy EU tagállambeli tanúsító intézet bevonásával - termékgyártásuk gazdaságos (tehát optimális) darabszáma megfelel-e az EU tagállamok közbeszerzési piacának nagyságrendjének, - árképzésük, tehát a termékeik európai összehasonlítást figyelembe vevő ára lehetővé tesz-e pályázatnyerést, - fedezni fogják-e a pályázatnyeréssel elért szerződések (exporteredmények) egy többéves pályázati kísérletezéssel kötelezően együtt járó költségkihatást.

Tenderfigyelési témakörök (CPV - Common Procurement Vocabulary - kódok) kijelölése Az Offical Journal Supplementben a téma szerinti visszakeresést a CPV kódszám segíti, amely egy témakörönkénti nyolcjegyű kódszám - hasonlóan a magyar TEÁOR kódrendszerhez - és minden pályázati felhívás elmaradhatatlan része.

A közbeszerzési pályázatokon igényelt, megjelölt termékkör mind Magyarországon, mind az EU tagállamokban közel hasonló. Ez természetes, hiszen minden országban nagyjából azonos árubeszerzési igénye van a közbeszerzési törvények hatálya alá eső beszerzőknek. Az előzőek szerint a pályázati döntés része annak vizsgálata is, hogy milyen termékekre, milyen gyakorisággal jelennek meg tenderfelhívások.

A magyar vállalkozónak a pályázati részvételi döntéshozatalát megelőzően célszerű piacfelmérést végezni és egy - egyszerűsített - üzleti tervet készíteni, annak eldöntéséhez, vajon indokolt-e a pályázati felkészüléssel együtt járó többéves költségviselés. A vállalkozóknak tudomásul kell venni, hogy statisztikai valószínűség alapján minden tízedik-húszadik beadott pályázat nyerhet csak. Az elsők feltétlenül nem tartoznak ezek közé. A döntés-előkészítés során meg kell becsülni "n" darab próbaképpen beadott pályázat költségkihatását, az első tendernyeréssel elérhető szerződéskötés gazdasági eredményét, illetve a beadott és sikertelen tenderek pozitív reklámhatásából származó egyéb üzleti eredményeket (pozitív reklámhatás alatt az Európai Unió piacán való termékbemutatás lehetőségét értve). Az üzleti tervnek célszerűen hosszú távúnak (több évet átfogónak) kell lennie. A hazai pályázóknak érdemes tenderezési stratégiát készíteniük, mely legalább egy éves távlatot ölel fel. Egy év alatt átfogó képet kaphatnak az ágazatukban megjelenő pályázati felhívásokról (találkoznak ismétlődő felhívásokkal), megismerhetik és kiismerhetik a számukra leglényegesebb, legfontosabb pályázatkiírókat, sőt megismertethetik önmagukat, cégüket a pályáztató intézményekkel. Egy év az a minimális időszak, amely alatt kialakul az a szakmai team, akik a pályázatkészítés feladatát fogják végezni a vállalatnál és kialakulnak azok a kapcsolatok, melyek alvállalkozóként segíteni fogják a pályázás folyamatát. Ilyen "beszállítók" lehetnek tenderfigyelő cégek, a fordítóirodák, vagy az EU-s tanácsadók. Lényeges megismerkedni az Unió közbeszerzési irányelveivel, illetve azokkal az előírásokkal, amelyek a tagállamok belső piacát - munkavállalásra, engedélyeztetésre, CE jelölésre és egyéb megfelelőségre vonatkozó előírások - és a közbeszerzéseket szabályozzák. Fel kell készülni a termékekkel és szolgáltatásokkal szemben támasztott magas minőségi, pontossági elvárásokra is. Rendelkeznie kell a pályázónak színvonalas mintakollekcióval, elengedhetetlen az idegen nyelvű katalógus, termékismertető, cégismertető megléte is.

Az összes pályázattal kapcsolatos információt a tenderfüzet tartalmazza. A tenderfüzet megkérése, minél hamarabbi kézhezvétele alapfeltétele, de egyben buktatója is az EU pályázatok beadásának. Nyilvánvaló, hogy a tagállamok többségében az ajánlatkérők is részt vesznek a "hazai piac" védelmében, azaz nem könnyítik meg a tenderdosszié megszerzését a nem saját országbeli pályázóknak, helyzetbe hozva ezzel a saját országbeli vállalkozókat.

A tenderfüzetek megkapási aránya nagyban függ a megkérési módszertől. Javasolható a dossziémegkérő fax elküldését követően, már másnap telefonon jelentkezni az ajánlatkérőnél. Egy-egy bemutatkozó beszélgetés meggyorsíthatja az ajánlatkérő (egyébként bürokratikus) ügyintézését. A megkérések tapasztalata az, hogy az ajánlatkérők készségesen adnak választ egyéb - akár telefonon, akár írásban feltett kérdésekre is. Ha a beszélgetés eredménytelen, lehet írásban sürgetni, illetve igazolást kérni a tenderfüzet postai feladásáról. A stratégiaalkotást és a felkészülést követően ki kell választani egy tenderfigyelő céget, lehetőleg olyat, mely tapasztalattal rendelkezik a tenderdokumentációk megkérésében is. Járható út a saját tenderfigyelő és -készítő csapat felállítása is, de ez a kezdeti időszakban nagyobb kockázatot jelent a nagyobb költségek miatt. A tenderfelhívások vegyesen, hol sok, hol kevés információt tartalmaznak a konkrét ajánlatkérésről és a szállítási és egyéb feltételekről. Az ajánlatkérők ilyen módon is rá szeretnék bírni a pályázókat a dokumentáció megkérésére, megvásárlására. Bizonyos - már a tenderdokumentáció beszerzésével is kapcsolatos döntéshez szükséges - nagyon lényeges információk is csak a dokumentáció beszerzése után derülnek ki. Ilyenek lehetnek például a szállítási módok, helyszínek, melyek döntő hatással lehetnek egy magyar vállalkozás versenyképességére az adott tenderen. Csak a dokumentáció tartalmazza általában a garanciára, a kötelező szervizre, de sokszor a fizetési módra vonatkozó információkat.

Érdemes a pályázó banki kapcsolatait is "felkészíteni" a várható exporttevékenységre, adott esetben tanácsos export-hitelbiztosítást is kötni. Hosszú távú eltökéltség esetén, a pályázaton való indulást megelőzően érdemes helyi megbízott segítségét kérni az eljárásoknál, de még nagyobb előnyt jelenthet tagállambéli cégek megkeresése és velük való közös indulás a tendereken.